ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่และนักเรียน
กศน.อำเภอมวกเหล็ก