คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางชนิดา เจริญศักดิ์
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ด้านสาธารณสุข
เบอร์โทร : 091-9925940
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : พระครูสิทธิธรรมานุโยค
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ด้านศาสนาและวัฒนธรรม
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณัฐธยาน์ อุทัย
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ด้านการเมืองการปกครอง
เบอร์โทร : 093-9691594
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นางทองสุข จบเจนไพร
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ด้านพัฒนาสังคมชุมชน และสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นางกินฮวย เหลืองอ่อน
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสุภาพ พรายรักษา
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ด้านการศึกษา
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายโอฬาร ศรีฟ้า
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
เบอร์โทร : 086-0699300
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายสมศักดิ์ งามประเสริฐ
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ด้านความมั่นคง
เบอร์โทร : 087-789-8955
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายจำเนียร บัวผัน
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ตัวแทนจาก : ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอมวกเหล็ก
เบอร์โทร : 081-949-4113
อีเมล์ :